Ośrodki Kuratorskie

 

 

 

Zakres działania i organizację ośrodków kuratorskich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r. w sprawie ośrodków kuratorskich ( Dz. U. z dnia 17 października 2001r.).

 

Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną , opiekuńczo – wychowawczą i resocjalizacyjno – terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym , zapewniając prawidłowy rozwój ich osobowości , w szczególności poprzez :

1) zaspokajanie potrzeb osobowościowych

2) rozwiązywanie problemów psychicznych

3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi

4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych

5) wdrażanie do przestrzegania norm społecznych

6) rozwijanie zainteresowań

7) wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego

8) rozładowywanie napięć emocjonalnych

9) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości

 

 

Przyjęcie nieletniego do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Zajęcia z uczestnikami realizuje  się  w szczególności metodą pracy grupowej, z indywidualnym przypadkiem, środowiskowej.

Zajęcia z uczestnikami polegają w szczególności na : organizowaniu czasu wolnego , nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem, prowadzeniu terapii, udzielaniu pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ośrodki Kuratorskie