II K 695/13

W dniu 11 lutego 2014 r. przed Sadem Rejonowym w Limanowej zapadł wyrok w sprawie Jana W. oskarżonego o to, że w okresie od 18 maja 2007 do 17 listopada 2011 r. w L., jako funkcjonoariusz publiczny, piastując stanowisko dyrektora Muzeum regionalnego Ziemi Limanowskiej, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków poprzez niewłaściwe zarządzanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem kierowanej przez siebie samorządowej placówki muzealnej, a w szczególności zaniechanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, w zakresie prowadzenia dokumentacji inwentarzowej zbiorów, postępowania ze zbiorami, w tym z materaiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego, a także wielokrotne zaniechanie wykonania zalecen pokontrolnych Archiwum Państwowego w K. Oddział w N., doprowadził do utraty w niewyjaśnionych okolicznościach zdeponowanych w muzeum cennych dla kultury archiwaliów, a także zniszczenia lub znacznego pogorszenia stanu zachowanmia części stanowiących dobro narodowe, zbiorów muzelanych z powodu niewłaściwego sposobu oraz złych warunków ich przechowywania.

Sąd uznał Jana W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na okres próby wynoszący 3 lata oraz wymierzył oskarżonemu środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk oraz wykonywania zawodu mezealinika przez okres 3 lat.

Rejestr zmian dla: II K 695/13