Opłaty sądowe

Informacje o opłatach

 

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 ze zm.). Jeżeli więc np. pozew zostanie złożony po 1 marca br., będą Państwo zobowiązani do poniesienia opłat sądowych zgodnie z nowymi zasadami, chyba że na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku będą Państwo zwolnieni.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 • Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10.000 złotych.
 • Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona w zależności od wartości przedmiotu sporu:
  1. Do 500 złotych – w kwocie 30 złotych
  2. Ponad 500 złotych do 1.500 złotych – w kwocie 100 złotych
  3. Ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – w kwocie 200 złotych
  4. Ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – w kwocie 400 złotych
  5. Ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – w kwocie 500 złotych
  6. Ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – w kwocie 750 złotych
  7. Ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – w kwocie 1.000 złotych

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200.000 złotych

 • Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Tabela opłat w częściach ułamkowych

Rodzaj spraw

Wysokość opłaty

sprzeciw od wyroku zaocznego

1/2

pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

1/4

interwencja uboczna; 
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1/5

Opłatę pobiera się od:

 1. pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
 2. powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.

3/4

Uwagi: Powyższa opłata, nie może wynosić mniej niż 30 złotych. Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Rodzaj pisma

Wysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
 2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
 5. należności świadka.

100 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

100 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

100 zł

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

40 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł

uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

300 zł

uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym

300 zł

stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym

300 zł

wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym

300 zł

stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym

300 zł

skarga na czynności komornika

100 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Rodzaj pozwu

Wysokość opłaty

rozwód

600 zł

separacja

600 zł

ochrona dóbr osobistych

600 zł

ochrona niemajątkowych praw autorskich

600 zł

ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego)

600 zł

ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

600 zł

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

200 zł

unieważnienie małżeństwa

200 zł

rozwiązanie przysposobienia

200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

unieważnienie uznania dziecka

200 zł

ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej

200 zł

naruszenie posiadania

200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

separację na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

1.000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

Sprawy gospodarcze

Rodzaj pozwu

Wysokość opłaty

rozwiązanie spółki

2.000 zł

wyłączenie wspólnika ze spółki

2.000 zł

uchylenie uchwały organu spółki

2.000 zł

sprawy z zakresu ochrony środowiska

100 zł

sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji

1.500 zł

sprawy o unieważnienie przetargu

1.500 zł

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

1.000 zł

zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

500 zł

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

100 zł

zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

50 zł

odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

3.000 zł

skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych

3.000 zł

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rodzaj sprawy

Wysokość opłaty

prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

30 zł

prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową

zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

30 zł

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2.000 zł

zniesienie współwłasności

1.000 zł

jeżeli wniosek zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

1.000 zł

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

500 zł

jeżeli w/w wniosek dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

1.000 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

300 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

400 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego

150 zł

wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach -pobiera się opłatę wyższą

skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

100 zł

innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

100 zł

przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

Inne sprawy rozpoznawane w postęp. nieprocesowym

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

300 zł

umorzenie utraconego dokumentu

200 zł

złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

100 zł

wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

40 zł

zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

100 zł

zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

 

 

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

40 zł

ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela

40 zł

przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać

40 zł

ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

40 zł

nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości

50 zł

umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

50 zł

zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100 zł

wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

100 zł

wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności

100 zł

wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100 zł

zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

100 zł

wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1.000 zł

wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1.000 zł

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

ogłoszenie upadłości

1.000 zł

wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1.000 zł

wszczęcie postępowania naprawczego

200 zł

wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

200 zł

zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

 

 

 

 

Opłaty kancelaryjne

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt

Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności

20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

zaświadczenie

20 zł - za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

20 zł - za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

Zwolnienia od kosztów sądowych (reguluje art. 94 i nast.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 1. o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d