Pomoc prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz.U. 2015 poz. 1255


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego -Sursum Corda

Informator ->pobierz

Informator 2 ->pobierz

Plakat ->pobierz

Notka ->pobierz

 

Urząd Miasta Nowy Sącz - nieodpłatna pomoc prawnaotwiera się w nowym oknie

Powiat Nowowsądecki - nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna POMOC PRAWNA w Nowym Sączu

 

Punkty pomocy prawnej:

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a (budynek będący niegdyś siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na oś. Milenium).

 

Poniedziałek - piątek,

800 do 1200 (pomoc prawna radców prawnych)

1300 do 1700 (pomoc prawna adwokatów).

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13.

Poniedziałek - piątek, od 1500 do 1900

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

 

Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, ul. Batorego 27, pokój nr 6

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

 

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju, ul. Zdrojowa 1, pokój nr 7

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-13:00

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 193, pokój nr 2

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 13:00-17:00

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113

godziny udzielania porad: od poniedziałku do piątku 16:00-20:00

 

 

Dla kogo?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny lub są w ciąży,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • sprawy karne,
 • sprawy administracyjne,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • sprawy rodzinne, w tym zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhrpol.waw.pl/
Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich. 

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa   
tel.  (0-22) 828 10 08 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

 

Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl/
Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa   
tel.  (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.rpo.gov.pl/
Jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa   
tel.  (0-22) 55 17 700, fax (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/
Organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych. 

ul.Flory 7lok.6
00-586 Warszawa   
tel.  (0-22) 848-07-20
e-mail kopd@kopd.pl

 

Fundacja Academia Iuris
http://www.academiaiuris.pl/
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji 

Fundacja Academia Iuris 
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa   
tel.  (0-22) 498 72 30, fax (0-22) 499 71 70
e-mail biuro@academiaiuris.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl/
Instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora. 

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa   
tel.  0 22 696 55 50
e-mail rzecznik@brpd.gov.pl

 

Główny Inspektorat Pracy,(GIP)
www.gip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy 

ul. Lindley’a 16 
00-973 Warszawa   
tel.  (0-22) 583-17-27

 

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl/
Pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji. 

Biuro Fundacji Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa   
tel.  (0-22) 616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14
e-mail fdn@fdn.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych 
http://www.rzu.gov.pl//
Reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon. 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa   
tel.  tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28 
e-mail biuro@rzu.gov.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"
http://www.alterego.org.pl
Stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. 

ul. Ciołka 13 pok. 4, 
00-445 Warszawa   
tel.  (0-22) 877 38 10 , fax (0-22) 877 38 17 
e-mail alterego@alterego.org.pl

 

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
Głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym. 

Al. Stanów Zjednoczonych 53 
04-028 Warszawa   
tel.  (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-31
Publikacja w dniu:
2019-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-31
Publikacja w dniu:
2019-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d